شانه منجمد، یکی از علل شایع درد شانه

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست و اندام فوقانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران