سنگ‌های کلیوی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار ارولوژی و فلوشیب ارولوژی زنان، بخش ارولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص اورولوژی، مشهد، ایران