سقط جنین، قوانین، مشکلات اجرایی و راهکارهای قانونی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی ومسمومیت‌ها، کارشناس حقوق، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران