گفتگو با استاد ارجمند، آقای دکتر رضا رجبیان؛ آموزش پزشکی به مدیریت پرتوان احتیاج دارد

نوع مقاله : راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران