خودکامگی پزشکان؛ از واقعیت تا تصور

نوع مقاله : پل

نویسنده

استادیار سم‌شناسی بالینی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران