نکاتی کوتاه درباره نحوه تحریر و تنظیم دفتر درآمد و هزینه برای فعالان جامعه پزشکی

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

مشاور مالیاتی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران