ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر در گواهی فوت استاندارد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسندگان

مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران