بررسی شکایات ارجاع‌شده به هیأت تجدید نظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در طی سالهای 1387 تا 1392

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دادسرای انتظامی، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: هدف مطالعه حاضر، بررسی شکایات ارجاع‌شده به هیأت تجدیدنظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد است.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، پرونده‌های ارجاع‌شده به هیأت تجدیدنظر در طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند و داد‌ه‌های مورد نظر در چک‌‌لیست جمع‌آوری شدند.
یافته‌ها: در طی این دوره شش‌ساله، 1943 شکایت به صورت اولیه در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد ثبت شده است. پس از اعلام رأی هیأت بدوی، با اعتراض شاکی یا مشتکی عنه یا هردو، 628 پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شد. بیشتر شکایات مطروحه بر علیه متخصصان زنان (16.1%) و بدنبال آن متخصصان ارتوپدی (13.1%) و پزشکان عمومی (12.3%) تنظیم شده بود. بیشترین آرای صادره در هیأت بدوی به ترتیب شامل برائت (46.3%)، بند ج (23.5%) و بند ب (11.3%) بود. تجدیدنظرخواه در 52.6% موارد شاکی، در 39.3% موارد مشتکی عنه و در 8% موارد هردو سمت دعوا بود. در بیشتر موارد (83.4%) رأی هیأت بدوی تأیید شد، در حالیکه در 16.6% رأی بدوی نقض شد. در نتیجه، پس از اعتراض، تعداد آرای برائت صادره 11.7% افزایش یافت. میانگین مدت زمان سپری‌شده از لحظه ثبت اولیه شکایت تا صدور رأی در هیأت بدوی 103 ± 147 روز و میانگین مدت زمان طی شده از لحظه اعتراض به رأی اولیه تا صدور رأی در هیأت تجدید نظر 113 ± 248 روز بود.
نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مشخص شد که آرای هیأت بدوی در حدود یک سوم موارد، مورد اعتراض واقع شده و به هیأت تجدیدنظر ارجاع می‌شوند، اما تنها در حدود یک ششم پرونده‌های اعتراض‌شده یا یک هجدهم کل پرونده‌ها، رأی بدوی تغییر می‌کند. فعالان جامعه پزشکی می‌بایست با در نظر داشتن اخلاق پزشکی در برخورد با بیماران، رضایت و اعتماد آنها و همراهیانشان را کسب نمایند؛ و با رعایت دقیق پروتکل‌های درمانی و قانونی در صورت بروز عوارض ناشی از بیماریها و اقدامات پزشکی، از پیامدهای حقوقی و کیفری جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها