آرتریت آنتروپاتیک

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار روماتولوژی، بخش بیماری‌های داخلی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران