رضایت آگاهانه و برائت نامه؛ آنچه کادر درمانی باید بدانند

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی و مسمویت ها، کارشناس حقوق، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران