نگاهی به دو مسئله مهم در طب اطفال: "آموزش توالت" و "نکات ضروری درباره تجویز صحیح آزیترومایسین برای کودکان"

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران