طب سوزنی؛ مکانیسم اثر، اندیکاسیون و اثربخشی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده طب سوزنی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران