کوچ 3 پیشکسوت گرانقدر، 3 یار قدیمی از جمع بنیانگذاران نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : یاد یاران

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران