هیچ بیماری به علت تنگدستی نباید از دریافت خدمات درمانی محروم بماند: آشنایی با خدمات بنیاد سرور

نوع مقاله : خیرین سلامت

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران