خطر بازپدیدی بیماری سل در ایران با توجه به شیوع گسترده در کشورهای همجوار

نوع مقاله : بهداشت و توسعه

نویسنده

پزشک هماهنگ کننده سل، مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران