تأثیرات طرح تحول نظام سلامت ایران در دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 سردبیر مجله نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: طرح تحول نظام سلامت به منظور بهبود و گسترش ارائه خدمات سلامت به جامعه ایران تدوین و از ابتدای سال 1393 اجرایی شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر مشهد در مورد اثرات اجرای طرح تحول نظام سلامت بر کیفیت خدمات سلامت ارائه‌شده به بیماران و شرایط شغلی و حرفه‌ای کارکنان انجام گردید.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی-کیفی در طی اردیبهشت تا مهرماه سال 1394 و با نظرسنجی در میان کادر درمانی و اداری شاغل در دو بیمارستان دولتی شهرستان مشهد انجام شد. فرم نظرسنجی علاوه بر مشخصات فردی و استخدامی شرکت کنندگان، حاوی دو سؤال به صورت پاسخ باز بود که پرسش‌شوندگان باید نظر خود در مورد مزایا و معایب طرح بیان می‌کردند. پاسخ‌دهندگان می‌توانستند حداکثر سه مورد را در پاسخ هر سؤال مطرح نمایند.
یافته‌ها: 109 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. میانگین (± انحراف معیار) سن پاسخ‌دهندگان 8/3±31/7 سال بود و بیشتر آنها را آقایان (61/5%) تشکیل می‌دادند. از لحاظ موقعیت شغلی، اکثریت شرکت‌کنندگان را پزشکان (50/4%) تشکیل می‌دادند. بیشترین فایده‌های طرح در دیدگاه شرکت‌کنندگان؛ سه موضوع "برقراری عدالت اجتماعی، افزایش پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های بیماران" (59/6%)، "افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات درمانی" (27/5%)، "افزایش درآمد دریافتی پزشکان و کارکنان استخدامی بیمارستانها" (24/8%) دانسته شده بود. رایج‌ترین معایب طرح به بیان پاسخ‌دهندگان نیز "افزایش تعداد بیماران / شلوغی بیمارستانها" (59/6%)، "عدم تناسب حجم بیماران با تعداد کادر درمانی و در نتیجه افزایش حجم کار کادر درمانی" (49/5%) و "نبود زیرساختهای کافی قبل از اجرای طرح و در نتیجه متناسب نبودن امکانات فیزیکی در زمان اجرا" (31/2%) بیان شده بود.
نتیجه‌گیری: پرواضح است که طرح تحول نظام سلامت با دستاوردهای بزرگی برای کشور همراه بوده است، اما رفع نواقصی که در دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی نمایان است، ارزشمندی و کارایی این طرح را افزایش داده و منجر به رضایت دوطرفه کارکنان و بیماران خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها