بررسی پرونده‌های دعاوی پزشکی ارجاع شده به واحد رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کل سازمان انتقال خون استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص طب سوزنی و چینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس مامایی، کارشناس مسئول شکایات، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس پرستاری، کارشناس شکایات، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 فوق تخصص نفرولوژی کودکان، استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پیش‌زمینه: به‌منظور تعیین میزان خطای پزشکی در بیمارستا‌ن‌ها و مراکز درمانی، انجام مطالعات اپیدمیولوژیک ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی پرونده‌های ارجاع شده به واحد رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 بود.
روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی و بررسی گذشته‌نگر پرونده شکایات ارجاع شده به واحد شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 انجام شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، 216 شکایت مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد اکثریت شاکیان (63/9%) مرد بودند. از لحاظ گروه سنی، بیشتر شاکیان (50%) را افراد زیر 40 سال تشکیل می‌دادند. درمیان افراد مشتکی عنه نیز اکثریت (68/5%) مرد بودند و  عمده آنها (72/2%) بین 40 تا 60 سال قرار داشتند. از بعد رتبه علمی، 106 نفر (49/1%) از افراد مشتکی عنه متخصص، 7 نفر (3/2%) دستیار تخصصی، 32 نفر (14/8%) پزشک عمومی و بقیه از گروه‌های غیرپزشکی بودند. از لحاظ علت شکایات، 77 مورد (35/6%) دریافت هزینه مازاد بر تعرفه مصوب، 73 مورد (33/8%) نارضایتی از روند رسیدگی و درمان، 29 مورد (13/4%) مربوط به مداخله ‌در امور درمان، 21 مورد (9/7%) عدم پاسخگویی و برخورد نامناسب کادر درمانی و 16 پرونده (7/5%) موارد مختلفی مانند عدم رعایت بهداشت، ارجاع بدون دلیل بیمار از بیمارستان دولتی به خصوصی و... بود.
نتیجه‌گیری: ضرورت آگاه‌سازی پزشکان وکادر درمانی از علل عمده شکایات و همچنین اهمیت افزایش آگاهی مردم از طریق رسانه‌های جمعی در مورد مداخله افراد غیرمتخصص در امور درمان باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها