تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.