اکوپانکچر پزشکی، ترجمان علمی یک درمان سنتی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دکترای تخصصی بالینی طب سوزنی و ماساژ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.