آنان که با جان خویش نقش قلم یار می کنند؛ پزشکانی که در راه خدمت جان خود را از دست داده اند

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران