راستگویی و اخلاق اسلامی اصل اساسی در پزشکی است؛ گفتگو با استاد ارجمند، آقای دکتر امیدی اشرفی

نوع مقاله : راه بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران