بررسی علل سرفه مزمن در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه گوش،حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال‌های 1393-1392

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 استادیار گروه گوش و حلق و بینی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

3 مربی گروه داخلی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

پیش زمینه: سرفه یک مکانیزم دفاعی است که برای دفع اجسام خارجی که به طور ناگهانی وارد مجاری هوایی می‌شوند و همچنین پاک کردن ترشحات طبیعی آن و زدودن ذرات موجود در هوای استنشاقی بکار می‌رود. در بالغین سرفه بر اساس طول مدت آن به سه دسته تقسیم می شود؛ تا 3 هفته به عنوان سرفه حاد، بین 3 تا 8 هفته به عنوان سرفه طول کشیده و بیش از 8 هفته به عنوان سرفه مزمن در نظر گرفته می شود. با توجه به افزایش تعداد بیماران مراجعه کننده با علامت سرفه به بیمارستان‌های استان مازندران،هدف پژوهش حاضر بررسی علل سرفه مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی گوش، حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال‌های 1393-1392است.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر از مراجعین درمانگاه تخصصی گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن مورد مصاحبه قرار گرفتند. متغیرهای نوع بیماری، سن، جنس، شغل، محل سکونت و مصرف دخانیات با کمک نرم‌افزار SPSS و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از میان 100 نفر نمونه آماری مورد مطالعه، 52% زن بودند. سن 39% شرکت‌کنندگان بیش از 60 سال بود. بیشتر پرسش‌شوندگان (41%) بیکار بودند و 75% افراد ساکن شهر بودند. و پاسخ 72% افراد به مصرف دخانیات منفی بود. بین بیماری‌های پنومونی مزمن (0/003=P) و ریفلاکس معده به مری(0/0001=P)، COPD (P=0/001) با سن ارتباط معنی داری وجود داشت.  بین نوع بیماری و شغل ارتباطی وجود نداشت و مصرف دخانیات تنها با بیماری COPD رابطه آماری معنی داری داشت (0/0001=P). بیشتر افراد مبتلا به پنومونی در روستا سکونت داشتند (0/016=P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده ریفلاکس معده به مری، آسم و COPD از علل اصلی سرفه مزمن در میان مراجعه کنندگان بود (73%). لازم است علل سرفه مزمن در دیگر شهرهای کشور نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا کلیه فاکتورهای مؤثر بر سرفه مزمن در سطح وسیع‌تری بررسی شود.

کلیدواژه‌ها