دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-46 

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389

صفحه 4-7

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ سعیده خواجه احمدی؛ محمود قیاسی؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ عبداله جوان


مقاله مروری

مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی

صفحه 17-19

مجید خادم رضاییان؛ حکیمه باصری


مقاله علمی-ترویجی

رتینوپاتی دیابتی

صفحه 20-21

علیرضا رجعتی حقی


فیزیوتراپی در آب

صفحه 26-27

هنگامه نیکجوی؛ حسین رجائی


مقاله خبری

با اهدای خون، زندگی را به اشتراک بگذاریم

صفحه 41-41

روابط عمومی سازمان انتقال خون خراسان رضوی


مقاله خبری

اخبار

صفحه 44-46

دفتر تحریریه