مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در تحقیقات بالینی، مطالعات را می توان به مطالعات مشاهده ای و مداخله ای طبقه بندی کرد. در یک تقسیم بندی کلی، مطالعات مشاهده ای را می توان در دو دسته توصیفی و تحلیلی جای داد. مطالعات مورد-شاهدی، همگروهی و مقطعی، طرح‌های مطالعاتی معروف در دسته مطالعات توصیفی می باشند. یکی دیگر از طرح های مطالعاتی که در این دسته قرار می گیرد مطالعات موردی می باشند که خود شامل مطالعات گزارش مورد و سری موارد می باشد. هر چند بر اساس هرم شواهد، امکان اثبات رابطه علی توسط این طرح‌های مطالعاتی ضعیف است اما برخی نقاط قوت که مختص این طرح مطالعه می باشند، باعث شده است که پژوهشگران در موارد خاصی از این طرح های مطالعاتی استفاده نمایند. هدف مقاله حاضر، بررسی این دو طرح مطالعه و نحوه نگارش آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها