هیپوناترمی اکتسابی در بیمارستان

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استاد گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.