برخورد با بیمار مبتلا به هماچوری

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فوق تخصص نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.