طراحی نرم افزار خود ارزیابی مطب پزشکان؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 پزشک، کارشناس مسئول امور مطب‌ها و تعزیرات، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران