گفتگو با پزشک هنرمند، آقای دکتر فتح الله شیبانی؛ در کنار تیغ تیز جراحی، می توان هنرمند هم بود

نوع مقاله : هنر و پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران