نگرش تزیینی بیمه ها به سلامت دهان و دندان

نوع مقاله : پل

نویسنده

دانشیار گروه پریودنتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران