آنچه کارشناسان مرتبط با امور پزشکی و پیرا پزشکی باید بدانند

نوع مقاله : حقوقی

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی و مسمویت ها، کارشناس حقوق، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران