ضرورت توجه و اهتمام بیشتر به بیماران با دردهای مشابه قلبی

نوع مقاله : حقوقی

نویسنده

دادسرای انتظامی، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران