گزارش تصویری مراسم عیدانه سال 1395؛ سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : رویدادها

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران