دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 48-92 

سرمقاله

مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی

صفحه 48-50

رضا افشاری؛ فرشید عابدی؛ حمیدرضا بهرامی طاقانکی


مقاله علمی-پژوهشی

بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386

صفحه 51-53

ملیحه ضیائی؛ تکتم صابری علیا؛ فرزانه نوروزی روشناوند؛ زهرا صادق پور


مقاله علمی-ترویجی

نکات مورد توجه در معاینه بیماران همودیالیز مزمن

صفحه 70-72

فرشته ممدوحی؛ عباسعلی زراعتی


اخبار

صفحه 90-92

دفتر تحریریه