نکات مورد توجه در معاینه بیماران همودیالیز مزمن

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران