بیمه مسئولیت حرفه ای کادر درمانی؛ ضرورت کنونی جامعه پزشکی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی و مسمویت‌ها، کارشناس حقوق، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران