چگونه از گوش‌هاى خود مراقبت کنیم؟

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوشیپ اتولوژى و نورواتولوژى، متخصص گوش و حلق و بینى، استادیار گروه گوش و حلق و بینى دانشگاه علوم پزشکى مشهد، مشهد، ایران