پیاده سازی و دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ در گفتگو با دکتر حمیدرضا بهرامی طاقانکی

نوع مقاله : سلامت و مسئولین

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران