بیمار درمانی به جای بیماری درمانی: گفتگو با پزشک فرهیخته؛ دکتر سید مرتضی نوربخش

نوع مقاله : نصایح بزرگان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران