داروهای تزریقی و عوارض ناشی از آن‌ها

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

واحد تحقیق و توسعه، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران