مراکز درمان اعتیاد در شهر مشهد چه توجیهی دارند؟

نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 سردبیر مجله سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران؛ عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 روانشناس بالینی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران