دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 94-138 

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393

صفحه 96-99

محمد حسن عزتی؛ ملیحه ضیائی؛ رضا وفائی نژاد؛ ایراندخت مصطفوی؛ غلامرضا بختیاری؛ تکتم مکانیکی؛ بهناز سمیعی دلوئی


میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی

صفحه 100-103

فاطمه میررفیعی؛ مهرناز گرانمایه؛ مسعود قادی پاشا؛ عباس مهران؛ زهرا عابدیان


مقاله علمی-ترویجی

اعتیاد و درمان آن در دوران بارداری

صفحه 115-117

بیتا میرزایی