دعای خیر بیماران توشه اخرت سپیدپوشان؛ یادمان مرحوم دکتر میرنقی موسوی

نوع مقاله : یاد یاران

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران