فوت کودک ده ماهه به علت عدم بستری به موقع

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

جانشین معاون انتظامی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران