میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 دکترای آموزش پزشکی، استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 متخصص پزشکی قانونی، استادیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد آمار حیاتی، مربی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد مامایی، مربی گروه آموزش مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران