اعتیاد و درمان آن در دوران بارداری

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

پزشک درمانگر و پژوهشگر اعتیاد، کمیته آموزش و پژوهش انجمن مراکز درمان اعتیاد خراسان رضوی، مشهد، ایران