برخورد بالینی با جوانان و نوجوانان مبتلا به درد هیپ

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران