دستورالعمل‌های گزارش‌دهی عوارض ناخواسته داروها

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران