نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. معرفی رشته پزشکی قانونی بالینی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 77-77

علیرضا قاسمی طوسی


2. بیمه مسئولیت حرفه ای کادر درمانی؛ ضرورت کنونی جامعه پزشکی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 76-77

علیرضا قاسمی طوسی