بررسی شکایات ارجاع‌شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

معاونت انتظامی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: با پیشرفت علم پزشکی و بهبود سطح خدمات در ایران، میزان آگاهی عموم جامعه از حقوق خود در محیط‌های درمانی نیز افزایش یافته است. سالانه تعداد قابل توجهی از شکایات به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ارائه می‌شود و هدف از این مطالعه بررسی شکایات واصله به این نهاد می‌باشد.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی بر روی 334 پرونده شکایات ارائه شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال 1390 انجام شد. داده ها در چک لیست طراحی شده ثبت گردیدند. داده‌های جمع‌آوری‌شده شامل جنس شاکی، موضوع شکایت، نسبت شاکی با بیمار، جنس متشاکی (متشاکیان)، تخصص و رشته متشاکیان، نتیجه بررسی کارشناسی، رأی هیأت های بدوی و تجدید نظر بودند.
یافته‌ها: در مجموع، (85%) 285 پرونده‌ای که اطلاعات کامل داشتند و به مرحله اعلام رأی رسیده بودند، وارد مطالعه شدند. در میان شاکیان 69% مرد، 25% زن، 4% سازمان نظام پزشکی مشهد و 2% دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. بر اساس رشته و تخصص، بیشترین شکایات مطرح شده به ترتیب مربوط به متخصصان زنان (16%)، دندانپزشکان (15%)، پزشکان عمومی (13%) و متخصصان ارتوپدی (12%) بوده است. بر اساس بررسی هیأت کارشناسی؛ 65% از متشاکیان حکم برائت و 30% قصور دریافت کردند و در 5% موارد پرونده بایگانی شد یا شاکی رضایت داد. در میان قصورهای احرازشده، بیشترین فراوانی مربوط به پزشکان عمومی (21%)، دندانپزشکان (21%) و در وهله بعد متخصصان زنان (9%)، ارتوپدی (8%) و گوش، گلو و بینی (6%) بود.
نتیجه‌گیری: شکایات از جامعه پزشکی مسئله‌ای مهم و نیازمند توجه ویژه است. پزشکان می‌بایست به مشکلات بیماران و تعهدات حرفه‌ایشان در مورد آنان دقت کافی داشته باشند. همچنین باید اطلاعات خود را در مورد مسائل حقوقی و کیفری حرفه خود افزایش دهند تا از تعداد این شکایات و امکان محکوم شدن کاسته شود.

کلیدواژه‌ها