بررسی برنامه‌های حضوری برگزار شده توسط مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91-1390

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

مرکز آموزش مداوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: آموزش مداوم پزشکی کلیه برنامه‌های آموزشی پس از فارغ التحصیلی را شامل می‌شود که در جهت حفظ مهارت‌های کسب شده و ارتقای کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارتهای جدید علمی طراحی و اجرا می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی برنامه‌های آموزشی حضوری برگزارشده توسط اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی برنامه‌های آموزش مداوم ارائه شده در سال‌های 1390 و 1391 انجام شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده شامل نوع برنامه، سال برگزاری، گروه هدف و تعداد شرکت‌کنندگان بود. در این مطالعه تنها اطلاعات گروه‌هایی  که در اکثر برنامه‌ها گروه‌ هدف بودند، مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته‌ها: در مجموع 597 برنامه آموزش مداوم شامل 87 برنامه مدون، 36 سمینار، 107 کارگاه، 105کنفرانس، 243 کنفرانس ادواری، 9 دوره کوتاه‌مدت حرفه‌ای و 10 همایش در سال 1390 و 671 برنامه آموزش مداوم شامل 100 برنامه مدون، 28 سمینار، 90 کارگاه، 151 کنفرانس، 282 کنفرانس ادواری، 10 دوره کوتاه‌مدت حرفه‌ای و 10 همایش در سال 1391 برگزار شد. در اکثر برنامه‌های برگزار شده؛ پزشکان عمومی، متخصصان بیماری‌های داخلی، متخصصان زنان و زایمان، متخصصان خون و سرطان، متخصصان جراحی عمومی و پرستاران گروه هدف را تشکیل می‌دادند. با در نظر گرفتن نسبت تعداد شرکت‌کنندگان بر تعداد برنامه‌های تعیین‌شده برای یک گروه‌ هدف، پرستاران، پزشکان عمومی، داروسازان، دندانپزشکان و ماماها با بیشترین نسبت در برنامه‌ها شرکت کرده بودند. در حالی که متخصصان جراحی قفسه صدری، خون و سرطان، و پرتودرمانی کمترین نسبت شرکت در برنامه ها را دارا بودند.
نتیجه‌گیری: برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق، اجرای زمان‌بندی شده و محاسبه امتیاز متناسب برای هر گروه؛ نیاز به تعیین دقیق و متناسب گروه‌های هدف و اطلاع رسانی به موقع دارد. اصلاح تعاریف گروه‌های هدف، هدف‌گذاری بر اطلاع‌رسانی سریع به تخصص‌های مختلف و حرکت به سمت آموزش مجازی باید از اهداف اداره آموزش مداوم باشد. 

کلیدواژه‌ها